คอร์สออนไลน์
สำหรับพัฒนาตัวเอง
E-Learning Thailand
CLICK TO PLAY PROMO VIDEO
  • รับพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (LMS) ด้วย Moodle, WordPress, Google Classroom
  • รับสร้างรายวิชา (Course ware) ตามลูกค้าต้องการ
  • รับอบรมการใช้งานเครื่องมือผลิตคอร์สแวร์ตามหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ